ALGEMENE VOORWAARDEN LOCATIE STUDIO 19c

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH)

Dit zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven, horecadiensten verlenen en horeca-overeenkomsten afsluiten. De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel.

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing en de aanvullende reserveringsvoorwaarden. Deze liggen bij ons ter inzage of worden op verzoek toegezonden. Bij betaling van de aanbetaling geeft u akkoord op al onze voorwaarden.

De UVH, annuleringsvoorwaarden en aanvullende voorwaarden zijn bindend voor een ieder die van onze diensten gebruik wenst te maken (Lees: u in de rol van huurder/opdrachtgever).

Prijzen

Wij behouden ons het recht voor om de door ons gepubliceerde prijzen te wijzigen. Indien prijzen van door ons bij derden ingehuurde materialen wijzigen, zullen de extra kosten van deze aan u (huurder/opdrachtgever) worden doorbelast en vervallen eerder gedane offertes.

Indien derden hun plicht tot leveren of niet kunnen leveren conform de gewenste kwaliteit, zijn wij niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schades.

Materialen worden verhuurd voor rekening van de huurder/opdrachtgever, bij schade, diefstal of verlies zullen de kosten aan de huurder/opdrachtgever worden doorberekend. Indien wij voor u optreden als huurder naar externe marktpartijen, zullen eveneens de kosten van verlies, diefstal en schade voor rekening komen van de huurder/opdrachtgever.

Definitieve aantallen

Het definitief aantal reserveringen c.q. gasten kunt u uiterlijk tot 1 week voor aanvang van de boekingsdatum aan ons doorgeven. Het 1 week voor aanvang bij ons bekende aantal zal aan u worden doorberekend.

Optietermijnen

Een optie plaatsen is altijd vrijblijvend en maximaal twee weken geldig. In overleg kan de optie worden verlengd. Op het moment dat er een andere aanvraag voor een door u geopteerde datum wordt ontvangen, nemen wij contact met u op. U dient dan binnen 24 aan te geven of uw aanvraag wordt omgezet in een definitieve reservering of dat deze vervalt. Indien binnen dit termijn geen uitsluitsel wordt verkregen, behouden wij het recht voor de verstrekte optie te laten vervallen. Aan verleende opties kunnen geen rechten worden ontleend en is voor beide partijen vrijblijvend. Pas bij een definitieve reservering is er sprake van opdracht acceptatie.

 

Definitieve reserveringen

Een reservering is definitief wanneer wij de volledige aanbetaling hebben ontvangen. Tot het moment van ontvangst van de aanbetaling behouden wij ons het recht voor de gedane aanbieding in te trekken. Bij een definitieve reservering gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

Betalingscondities

STUDIO 19c vraagt voorafgaand aan uw persoonlijke gelegenheid of evenement een eerste aanbetaling betreft de locatiehuur. Een maand voorafgaand aan de gereserveerde datum hanteren wij een aanbetaling van 80% van het resterende factuurbedrag. De eindfactuur zal direct na het event aan u worden verzonden. Onze betalingstermijn voor facturen bedraagt 5 dagen.

Annuleringen

In aanvulling op de UVH hanteren wij bij definitief bevestigde reserveringen de volgende annuleringsvoorwaarden: De aanbetaling komt te vervallen en ten goede van STUDIO 19c. Annuleringen langer dan 6 maanden voor aanvang 0% over de resterende reserveringswaarde. Annuleringen tussen 4-6 maanden voor aanvang 25% over de resterende reserveringswaarde.

Annuleringen tussen 2-4 maanden voor aanvang 50% over de resterende reserveringswaarde.

Annuleringen binnen 2 maanden voor aanvang 100% over de resterende reserveringswaarde.

De resterende reserveringswaarde is de waarde van de geannuleerde dienst/product, exclusief de aanbetaling en inclusief bij derden ingehuurde materialen en BTW.

Wij adviseren u te allen tijde om een evenementenverzekering af te sluiten voor uw persoonlijke gelegenheid of evenement.

In geval van overmacht is locatie STUDIO 19c volledig gevrijwaard. Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld indien er door omstandigheden van buitenaf of bij extreme weersomstandigheden uw gelegenheid of evenement nadelig wordt beïnvloed of moet worden geannuleerd.

Horeca afspraken

Volgens de Drank- en Horeca wet is locatie STUDIO 19c vergunninghouder voor het verstrekken van etenswaren en het schenken van dranken. Het is niet toegestaan cateringfaciliteiten/producten te verlenen, te laten verstrekken of te laten afleveren, zonder toestemming van locatie STUDIO 19c. Alle externe catering, welke niet bij ons zijn opgegeven, zullen wij laten retourneren. Wanneer wij rekening mogen houden met dieetwensen, vegetarische- en of veganistiche gasten, vernemen wij dit graag op voorhand. Houd er rekening mee, dat hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht.

Open vuur of gebruik van ontvlambare materialen

Naast de vuurschalen of korven verzorgd door STUDIO 19c is het niet toegestaan om gebruik te maken van open vuur of licht ontvlambare materialen. Vuurwerk is zowel binnen als buiten op de gehele locatie in zijn geheel niet toegestaan. U bent als huurder te allen tijde verantwoordelijk voor alle activiteiten die gepland of ongepland plaatsvinden. Op het moment dat er vuurwerk op de locatie of in het nabij gelegen gebied wordt afgestoken en dat te herleiden is naar activiteiten STUDIO 19c, zal dat tot gevolg hebben dat de activiteit (het feest) direct zal worden afgebroken. Het afbreken van het feest ontslaat de huurder/opdrachtgever niet van de contractuele en daaruit voortvloeiende financiële verplichtingen die niet of beperkt zijn uitgevoerd. Tevens zal er een boetebedrag van € 1.500,- in rekening worden gebracht, per incident.

 

Geluid

STUDIO 19c voelt zich verantwoordelijk voor haar gasten en buurtbewoners.

Het is niet toegestaan om buiten, zonder vooraf schriftelijk verkregen toestemming, muziek te maken. Dit geldt voor zowel live als mechanische voortgebrachte muziek. Afwijkingen hierop kunnen in onderling overleg worden vastgesteld. Achtergrondmuziek volgens de vastgestelde normen van geluidsuitstoot is wel toegestaan. Het geluidsniveau is toegestaan binnen de gestelde DB norm. Bij overschrijven van deze norm wordt er een boete door opdrachtgever in rekening gebracht. De hoogte hiervan kan variëren en is door de Gemeente vastgesteld.

Versieringen, ballonnen en overige decoratie

U bent als huurder zelf verplicht om alle aangebrachte decoratie, versieringen, ballonnen e.d. weer te verwijderen. E.e.a. is alleen toegestaan na overleg met uw contactpersoon van locatie STUDIO 19c. Op de gehele locatie, zowel binnen als buiten, is het niet toegestaan om rijst, confetti, strooigoed of vergelijkbare waren te spuiten of te strooien. Tevens is het kapot slaan van een pinata buiten en/of binnen niet toegestaan. Indien deze waren toch worden ingezet, zijn wij genoodzaakt om een boetebedrag van € 350,00 in rekening te brengen. Mogelijke feestelijke alternatieven zijn bellen blazen en het strooien van echte bloemblaadjes buiten (binnen niet toegestaan).

Logo STUDIO 19c

   06 - 55734802

  Locatie@studio19c.nl

   Pothuizerweg 19c, Schalkwijk

  Volg ons op LinkedIn

   Volg ons op Facebook

© 2024 STUDIO19c. Alle rechten voorbehouden   |   Powered by BM-Media   |  Privacy statement  |  Algemene voorwaarden